Общи условия

Общи условия

 1. Следните Общи условия за покупка (ОУП) представляват единствените условия и срокове, които са валидни при търговските взаимоотношения между нас и нашите клиенти. Ние не приемаме условия и срокове, посочени от наш клиент, които противоречат или се отклоняват от нашите собствени Общи условия за покупка, дори и ако не отправим изрично възражение към тях. Нашите Общи условия за покупка са валидни също така и при всички бъдещи бизнес взаимоотношения с клиента.
 2. Техническите данни и описания на артикулите, които ще бъдат доставени, посочени в оферти, брошури и друга информация, нямат задължителен характер, при условие че същите не са посочени по друг начин в потвърждението на поръчката. Поръчки, договори, изменения или допълнения към договори, както и всички други споразумения и заявления, включително всякакви гаранции, имат задължителен характер за нас само след като същите бъдат изрично потвърдени от нас в писмена форма (вижте 2 по-долу относно датите за доставка).
 3. Ние запазваме собствеността и авторските права върху изображения, проекти, изчисления и други документи. За да може клиентът да препраща същите на трети страни или за да изготвя техни копия, той трябва да получи нашето изрично разрешение в писмена форма. В случай че клиентът не приеме офертата, то тогава клиентът се задължава да унищожи незабавно всички документи, които са му били дадени или предоставени на негово разположение по друг начин (в това число документи в електронен вид).
 4. В случай че отделна клауза от настоящите Общи условия за покупка и/или договорът бъдат обявени за невалидни или станат невалидни, то валидността на останалите клаузи няма да бъде засегната. В този случай, такава клауза ще се счита за договорена между страните във вид, който е максимално близък до търговските намеренията на страните.
 5. Освен ако не е договорено друго, мястото на изпълнение по отношение на всички плащания и други договорни задължения ще бъде седалището на „ПИ ДЖИ СЪРВИСИЗ” ЕООД.
 6. С изключителната юрисдикция за всички правни спорове ще се ползва седалището на „ПИ ДЖИ СЪРВИСИЗ” ЕООД.
 7. Ще се прилага законодателството на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, с изключение на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки (CISG). Това условие ще бъде валидно, дори ако седалището на клиента се намира в чужбина или ако доставката се извършва в чужбина.
 8. Нито нашите търговски представители и назначен дилъри, нито нашите търговски консултанти са упълномощени да сключват споразумения или да отправят обвързващи декларации от наше име, освен ако това бъде потвърдено от нас в писмена форма.
 9. Дори и след сключването на договора, ние запазваме правото да извършваме конструктивни изменения, произтичащи от техническото развитие на продуктите за доставка, при условие че това не нарушава законните интереси на клиента.
 10. Правата на наш клиент, произтичащи от договора, не могат да бъдат прехвърляни, освен ако бъде постигнато предварително споразумение за такова прехвърляне на права в писмен вид.
 11. Настоящите Общи условия за покупка са изготвени на български и английски език. В случай че има някакво отклонение или противоречия между версиите на български и английски език, то тогава българската версия ще има предимство.
 12. Обхватът и техническите подробности на нашите доставки представляват предмет на потвърждение на поръчката от наша страна. Нашите продукти отговарят на приложимите европейски стандарти.

II.     Доставка, прехвърляне на риска и забавяне

 1. Доставката се извършва във франко завода (INCOTERMS), или от едно от нашите складови помещения, или чрез транспортиране от наш логистичен обект в чужбина.
 2. Сроковете за доставка и/или датите на доставка, които посочваме в нашата оферта, са само приблизителни. Само нашите потвърждения на поръчките съдържат обвързващи сроковете за доставка. По-конкретно, тези крайни срокове или дати зависят от своевременното, правилното и адекватното получаване на нашите доставки от нашите собствени доставчици. В случай на забавяне, ние се задължаваме да информираме нашите клиенти възможно най-бързо за предвидимото забавяне на доставката. Освен ако изрично е уговорено друго в писмена форма, датата на доставка се изчислява от датата, на която е изпратено потвърждение на поръчката. При всички случаи, за да бъде спазена датата на доставка, всички документи, които трябва да бъдат предоставени от клиента, трябва да са получени своевременно, а клиентът да е изпълнил договорените условия за плащане (например авансово плащане) и всякакви други задължения. Ако тези условия не са изпълнени, тогава срокът на доставка се удължава в съответствие в това, освен ако отговорността за забавянето е наша. Частичните доставки са разрешени и могат да бъдат фактурирани отделно.
 3. В случай на забавяния на доставките, за които ние не носим отговорност, особено в случай на извънредни обстоятелства, които са извън наш контрол или контрол на нашите собствени доставчици, срокът за доставка се удължава с необходимия период от време. Извънредните обстоятелства по смисъла на настоящите Общи условия за покупка включват непреодолима сила и всички събития, които са извън нашия контрол и които възпрепятстват, усложняват или забавят производството, доставката или транспортирането на стоките постоянно или частично. По-конкретно това включва война, събития, подобни на война, размирици, намеса от страна на публични органи или анормални увеличения на цените на суровини, начини на транспортиране или работна ръка, транспортни смущения, корабокрушение или други нередности в начина на транспортиране, независимо дали в страната на произход, транзитна територия или местоназначението, и стачка или локаут. В случай че за нас е невъзможно да извършим доставките до клиента поради обстоятелствата, посочени по-горе, въпреки това ние имаме право на подходяща компенсация за разноските, породени до този момент, за продукти, които вече са готови за използване.
 4. В случай че доставката бъде забавена по причини, за които ние сме отговорни, и клиентът е в състояние да представи доказателства, че това е довело до щети за клиента, клиентът има право да поиска компенсация като обезщетение за вреди от неизпълнението в размер на 0,3% от покупната цена, но не повече от 3% от тази покупка цена, след като ни предостави гратисен период от 2 седмици.
 5. В случай на сделки за износ, ние имаме право да се оттеглим изцяло или частично от договора, доколкото не разполагаме с необходимите лицензи.
 6. В случай на закъснения от страна на клиента при плащания или неизпълнение на други съществени договорни задължения или на настоящите Общи условия за покупка, или ако до нас достигне информация за обстоятелства, които нарушават финансовата стабилност на клиента, особено прекратяване на плащанията, или начало на процедура по обявяване в несъстоятелност, ние имаме право, независимо от всяко оттегляне от договора, да поискаме плащане за всички вземания и да задържим неизпълнените доставки или да изпълним единствено доставки срещу предварително плащане или гаранция. Освен това, в определени случаи ние може да поискаме връщането на незаплатени стоки от клиента за негова собствена сметка. В случай на обратно искане на стоките, ние имаме право да търсим обезщетение.
 7. В случай на неизпълнение на задължения на клиента по поръчки, приемане на доставка на артикули, предназначени за доставка, или получаване на стоки, или ако клиентът е отговорен за забавяне при изпращането или доставката, ние имаме право на следните претенции без да се засягат други права и искове, които може да имаме.
  1. след изпращане на предизвестие от не по-малко от две седмици, да се оттеглим от договора до размера на сумата от тази част от стоките, която не е била приета, и да поискаме обезщетение за вреди.
  2. да съхраняваме стоките за сметка на клиента и на негов риск или в нашите собствени помещения или в тези на трета страна и да начисляваме на клиента разходи за съхранение в размер на не по-малко от 0,25 % от фактурираната сума, дължима за частта от стоките, която не е била приета, за всяка започната седмица на съхранение.
  3. след края на подходящ удължен период на предизвестие, определен от нас, да продаде частта от стоките, която не е била приета, на друга страна; в този случай клиентът е отговорен за разликата между договорената цена и приходите от продажбата на друга страна.
 8. В случай на прибягване до предвиденото в клаузите относно разходи и доставка, освен ако не е предвидено друго в настоящите Общи условия за покупка, термините и определенията на INCOTERMS ще се прилагат в тяхната актуална валидна версия
 9. В случай че срещу нас бъдат подадени искове в резултат от загуба или щета по време на транспортирането, клиентът има право да предяви такъв иск единствено ако:
 • клиентът представи доказателства, че е извършил проверка на стоките за наличие на щети или загуби непосредствено след получаването.
 • клиентът се погрижи за правилното вписване на протокол за загуба и/или протокол за щети в документацията на пратката преди извършване на заплащане на доставката.
 • клиентът ни информира за подобна загуба или щета незабавно след като му стане известно за загубата или щетата и подготви доставените артикули, заедно с цялата опаковка, за проверка от наша страна, ако е приложимо.
 1. Ние ще осигурим транспортни услуги, транспортна застраховка и специална опаковка единствено по изрично искане на клиента и за негова сметка. Нашите стандартни опаковки и материали за външно опаковане ще бъдат осигурени безплатно за клиента, като същите се изхвърлят от клиента за негова сметка. Това условие се прилага и по отношение на оползотворяването на отпадъци, като специални отпадъчни материали, масла, смазочни материали и др.

III.            Цени, условия на плащане, гаранция

 1. Доставките се извършват срещу цената, посочена в потвърждението на поръчката (плюс данък добавена стойност, приложим във всеки отделен случай). В случай че не е направено потвърждение на поръчката, то тогава се прилагат посочените във фактурата цени.
 2. Освен ако в писмена форма изрично бъде договорено друго, в случай на последващи увеличения или въвеждането на мита, данъци или други такси, наложени на стоките, по-специално ЕС мита и антидъмпингови или компенсационни мита или други подобни, както и промени в обменни курсове, ние имаме право да увеличим съответно договорената покупна цена.
 3. Освен ако от споразумение между двете страни не произтича друго, покупната цена се дължи при получаване на фактурата, но не по-късно от 8 календарни дни след датата на фактурата. Плащането следва да се извърши без отстъпка по банков път. В случай на извършване на банков превод, плащането се счита за извършено, след като съответната фактурирана сума бъде кредитирана по банковата сметка, която сме посочили за тази цел.
 4. Всички плащания се извършват единствено към нас. Търговски консултанти и търговски представители имат право да приемат плащане, единствено ако притежават писменото пълномощно.
 5. В случай че клиентът притежава няколко открити сметки от сходен вид, клиентът няма право да решава кое задължение ще заплати. Вместо това ние може да приспаднем входящи плащания от открити сметки на клиента, заедно с разходите и лихва.
 6. Прихващането на насрещни искове, с изключение на такива, които са безспорни и установени на законно основание, не се допуска. В това отношение правото на задържане също се изключва.

IV.      Запазване на правото на собственост

 1. Ние запазваме правото на собственост върху стоките до получаване на всички плащания по договора за доставка.
 2. Клиентът няма право да извършва преработване, да препродава, залага или предоставя стоките като гаранция преди да е заплатил артикулите в пълен размер. Освен това, клиентът се задължава да полага грижата на добър стопанин по отношение на доставените до този момент артикули. В случай на извършване на залог или конфискация, или други действия по разпореждане, клиентът се задължава да ни уведоми незабавно, като посочи адреса на третото засегнато лице.
 3. В случай че ние се оттеглим от договора поради просрочване на плащане от страна на клиента, то тогава клиентът се задължава да разреши отнемането на продадените стоки, които са предмет на запазване на правото на собственост, като за тази цел осигури достъп до своите офиси и бизнес помещения.
 4. В случай на предприемане на правни действия, произтичащи от запазването на правото на собственост, ние запазваме правото за привличане под съдебна отговорност на клиент от чужбина в собствената страна на клиента и за прибягване към националното законодателство на страната на клиента. Ако клаузата за запазване на правото на собственост не е законово валидна според националното законодателство на страната на клиента, тогава тази клауза за запазване на правото на собственост ще се счита за договорена във форма, която е максимално близка по отношение на търговските условия до правото на запазване на собствеността, договорено в настоящите Общи условия за покупка.

V.             Искове на клиента, произтичащи от дефекти

 1. Правата на клиента по отношение на дефекти изискват клиентът да изпълни изискванията за извършване на проверка и изискванията за изпращане на известие за дефекти. В случай на изпращане на известие за дефекти, клиентът се задължава да опише подробно в писмена форма докладваните дефекти и по-специално да ни информира по какъв начин и при какви обстоятелства е възникнал и е бил установен дефектът
 2. Ние отговаряме за това в момента на прехвърляне на риска стоките доказано да притежават качествата, посочени в потвърждението на поръчката/договора.
 3. Доколкото е налице дефект на стоките, ние имаме право да извършваме ремонти или да изпращаме заменяща доставка, по наша преценка. Следва да ни бъде осигурено необходимото време и възможността за извършването на това от наша страна, като в противен случай ние се освобождаваме от отговорност за произтичащите от това последствия. Само в неотложни случаи, когато здравето и безопасността на работното място са застрашени или с цел предотвратяване на несъразмерно по-големи щети – по отношение на които ние трябва да бъдем своевременно информирани – клиентът има право да отстрани дефекта самостоятелно или да го направи чрез трета страна, като потърси обезщетение за необходимите разходи. В случай на отстраняване на дефекти, ние поемаме всички необходими разходи за целите на отстраняване на дефектите, освен ако същите са се увеличили поради факта, че дефектните стоки са транспортирани до място, което е различно от мястото на изпълнение.
 4. По-конкретно, не е налице претенция по гаранция в случай на неподходяща или неправилна употреба, неправилен монтаж или пускане в експлоатация от клиента или от неупълномощени трети лица, естествено износване и изхабяване, неправилна употреба или небрежно боравене, липса на поддръжка или неправилна поддръжка, при условие че това не е причинено от нас и ние не носим отговорност за това. Това условие ще се прилага със съответните изменения по отношение на използвани стоки, освен ако в нашето потвърждение на поръчка ние изрично сме посочили гаранционни условия.
 5. Клиентът има право да се оттегли от договора, да намали цената или да поиска обезщетение, само ако предвидените в договора средства за отстраняване на нарушения не са успешни. Конкретно такъв е случаят, ако ние се въздържим от отстраняване на нарушения на договора, ако това е неоснователно за клиента, ако ние не отговорим в разумен срок от най-малко три седмици, допълнително изпълнение не бъде извършено успешно или заменящата доставка също е дефектна и ние сме били уведомени от клиента още веднъж, съгласно предвиденото в V.1. Оттегляне от договора и обезщетение вместо пълното изпълнение на договора могат да бъдат претендирани в други случаи от клиента, само ако дефектът не е маловажен.
 6. Исковете, произтичащи от дефекти, представляват предмет на искова давност със срок от дванадесет месеца от момента на приемане, но не повече от 15 месеца от датата на доставка на стоките. Срокът на давност за използвани стоки е 6 месеца, ако този срок изрично е посочен в нашето потвърждение на поръчката. Исковете за обезщетения, ако не са свързани с дефект, са предмет на срок на давност от една година (за употребявани стоки: 6 месеца, ако е посочено изрично) след края на годината, през която искът е възникнал и клиентът е узнал за обстоятелствата, намиращи се в основата на иска, или следва да е узнал за това без груба небрежност. Това условие не се прилага, ако в резултат от наши действия възникне иск за умишлено нарушаване на задължение или нарушаване на задължение поради груба небрежност.
 7.    Отговорност

По отношение на вреди, които не са причинени на самите стоки, независимо от правното основание, ние носим отговорност единствено за :

 • намерение,
 • груба небрежност от страна на наши органи или служители,
 • виновна вреда за живота, тялото или здравето,
 • умишлено скрити дефекти от наша страна, и
 • дефекти на стоките, ако се прилага отговорност според закона за отговорност за продукти за щети на лица или имущество за лично ползване.

В случай на виновно нарушаване на основни договорни задължения, ние носим отговорност също за груба небрежност от страна на лица, които не са служители, както и лека небрежност, като последната се ограничава до обичайни щети от такъв характер в съпоставими бизнес отношения, които са основателно предвидими по време на обмена на договори или най-късно в момента на извършване на нарушението на задължение. Допълнителните претенции са изрично изключени.

Допълнителни условия и срокове за резервни части и инструменти

 1. Общи положения

Нашите общи условия се прилагат също и по отношение на поръчки за резервни части/инструменти. Освен ако в настоящите допълнителни условия е посочено друго, ще се прилагат следните допълнителни условия и срокове.

II.      Технически детайли на доставката

Нашите доставки са предмет изключително на приложимите европейски спецификации и стандарти.

III.      Гаранция

Ние гарантираме, че доставените стоките са без дефекти съгласно съответното съвременно ниво на технологично развитие и нашите общи условия и срокове (по-конкретно параграфи V и VII)).

IV.      Процедура в случай на жалби/известия за дефекти

 1. Известията за дефекти, ако са направени по телефона, следва да бъдат изпратени незабавно на „ПИ ДЖИ СЪРВИСИЗ” ЕООД в писмена форма.
 2. Отхвърлени резервни части и инструменти се приемат, само ако ни бъдат изпратени в срок от 4 седмици след получаване на стоките:
  • опаковани в тяхната оригинална опаковка и запечатани
  • неизползвани
  • неповредени
 3. Използването на дадена резервна част се счита за потвърдено, ако оригиналната опаковка е очевидно отваряна или повредена по такъв начин, че съответната част може да бъде извадена лесно от нейната опаковка.
 4. В случаите, посочени в параграф 2, клиентът се кредитира. Едновременно с това се начислява еднократно такса за обработване в размер на € 50,00 за всеки отделен случай на обработване (максимум 5 позиции).
 5. При всички случаи, попълненият документ на „ПИ ДЖИ СЪРВИСИЗ” ЕООД за връщане следва да бъде приложен към всяко връщане на доставки, тъй като без този документ не може да се предостави кредит. Разходите за такова връщане на доставка следва да се поемат от клиента.
 6. Ние ще начислим на клиента стойността на гаранционни части, т.е. резервни части/инструменти, доставени от нас на клиента в замяна на неизправна резервна част/инструмент, ако дефектната резервна част/инструмент не ни бъдат изпратени обратно в срок от 10 работни дни след доставката на гаранционната част.

V.       Специални поръчки

По отношение на специални поръчки, т.е. стоки, с които не разполагаме в наличност и поръчваме съобразно специфични за клиента изисквания, се изключва възможността за анулиране на поръчката и приемане от страна на „ПИ ДЖИ СЪРВИСИЗ” ЕООД.

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто осведомяване на нашия сайт.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност иПолитиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Както всички други сайтове и мобилни апликации, Ние събираме и обработваме Вашите лични данни. За гарантиране на правата Ви по GDPR, „ПИ ДЖИ СЪРВИСИЗ” ЕООД  моли за Вашето съгласие.

Моля да прегледате внимателно за какви цели събираме Вашите лични данни.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си с нас и на всички трети страни, описани детайлно вПолитиката за поверителност и Политиката за бисквитките .

Ако искате да получите повече информация и да направите специфични настройки само за конкретни цели, използвайте бутона Настройки за поверителност.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА „ПИ ДЖИ СЪРВИСИЗ” ЕООД. ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 • Въведение

С представяне на настоящите правила имаме за цел да Ви разясним каква информация събираме за Вас, защо и как го правим, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR).

 • Защо е необходимо Вашето съгласие?

Наш изключителен приоритет е да защитаваме личните Ви данни и да получим Вашето свободно, информирано и недвусмислено съгласие за обработка на личните Ви данни от ПИ ДЖИ СЪРВИСИЗ. 

Ако маркирате „Приемам всичко” Вие се съгласявате, че предоставяте личните си данни доброволно, че сте се запознали с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за цели, които сме посочили по-долу.

 • Определения

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано юридическо лице, физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“ или “потребител”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

„Администратор“ означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство. В настоящия случай администраторът е „ПИ ДЖИ СЪРВИСИЗ” ЕООД., дружество надлежно регистрирано и действащо съгласно законите на Република България с ЕИК 203913562

 „Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Надзорен орган“ означава независим публичен орган от държава членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни. За Република България надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

 • Цел на политиката

Тази политика за поверителност има за цел да гарантира, че Администраторът:

 • спазва законодателството в областта на защитата на данните, а именно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство, и следва добрите практики;
 • защитава потребителите, служителите, клиентите и партньорите на „ПИ ДЖИ СЪРВИСИЗ” ЕООД;
 • гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите;
 • осигурява защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните;
 • Как събираме информация за Вас?

Ние можем да събираме информация за Вас по няколко начина:

Попълвани и изпращани от Вас форми, свързани с използваните услуги или поръчки

Чрез изпращането им, Вие съзнателно споделяте лични данни.

За всяка форма, съдържаща изпращане на лични данни, ще посочим целите на използване, срок на съхранението им, трети страни, с които евентуално ще ги споделим, начините да упражните правата си по Регламента.

Ще минимизираме обема данни във формата спрямо според обявените цели.

Например:

 • когато създавате профил на уебсайта на „ПИ ДЖИ СЪРВИСИЗ” ЕООД, Вие ни предоставяте лична информация, включително имената си, телефонен номер и електронна поща.
 • когато закупувате стоки от нашия онлайн магазин, обичайно предоставяте лични данни – имена, телефонен номер, електронна поща, адрес за доставка, банкова сметка.

Данни, събирани чрез наблюдения

Понякога събираме информация за Вас наблюдавайки Вашето поведение на сайтовете ни и в мобилните ни апликации.

За целта използваме стандартни за Internet подходи за проследяване на потребителското поведение, напр. използване на мрежово оборудване, за проследяване на IP адреса Ви, анализиране на информацията налична като част от комуникацията в изпозлваните от нас протоколи за запис и обмен на идентификатори на Вас и устройството Ви, напр. HTTP GET/POST заявките, използване функционалностите на JavaScript и други стандартни и широко разпространени в WEB програмни езици за извличане на данни и информация за контекста Ви браузър, операционна система, резолюция на екрана, език и др.

Данни, получени от трети страни

Понякога, след Ваше изрично съгласие дадено през инструментите партньора, можем да получим данни от трети страни, напр. данни от профила Ви в социални мрежи, като Facebook.

Възможно е тези данни да бъдат обединени с други лични данни за Вас, с които вече разполагаме.

Използвайки различни инструменти за онлайн анализ, ние можем да получим детайлни, но агрегирани данни за аудиторията на сайта ни. Това не са лични данни по смисъла на Регламента.

Бисквитки

„ПИ ДЖИ СЪРВИСИЗ” ЕООД използва на бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за предоставяне на посочните в сайта услуги. Някои от тези бисквитки са технически необходими за нормалното функциониране на сайта. 
Повече информация за политиката на „ПИ ДЖИ СЪРВИСИЗ” ЕООД по отношение на бисквитките може да намерите тук.

 • Каква информация събираме и обработваме, когато ползвате нашите услуги?

Попълвани и изпращани от Вас форми

Обичайно, събираме следните данни:

 • Вашите имена /наименование на физическо или юридическо лице/;
 • Потребителско име;
 • Парола;
 • Мобилен телефон;
 • Адрес на електронна поща;
 • Град;
 • Адрес за физическа доставка – при търговия;
 • Данни за кореспонденция с Вас – при търговия;
 • Номер на банкова сметка – при търговия.

Данни, събирани чрез наблюдения

За всички посетители ние и доставчиците на използваните от нас инструменти, обичайно събираме следните данни за Вас:

 • IP адреса, от който правите посещението;
 • Идентификатор на браузъра Ви;
 • Идентификатор на мобилното Ви устройството;
 • Несъдържащ лични данни Ваш идентификатор;
 • История на поведението Ви – посетени страници, време прекарано на тях, закупени продукти и други;
 • Поведение спрямо съдържанието на сайта/мобилната апликация – навигация, използвани интерфейсни елементи, време на престой;
 • Вашите търсения;
 • Поведение спрямо сервираните Ви реклами – какви и колко реклами са сервирани; къде са сервирани; видени реклами; реализирани кликове, пропуснати реклами и други;
 • Вашите коментари.

За логнатите потребители, към посочените по-горе данни, събираме и идентификатори, свързващи ги с конкретния профил на потребителя.

Данни, получени от трети страни

В зависимост от източника на данни, това включва:

 • Основна информация за профила, като име, имейл адрес;
 • Подробности, които решите да споделите според конкретните настройки за социални медийни акаунти;
 • Вашият контакти и начина Ви на свързаност с тях.
 • За какви цели обработваме информацията?

Информацията, която събираме и обработваме за Вас може да се използва за следните цели:

Нормално функциониране на сайта ни

Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайта. Чрез тях можем да удостоверим самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието, да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайта и Вас от посегателства.

Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат, кеширано съдържание и други.

Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация за използване на наша услуга.

За договорно изпълнение на услугите ни

Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.

Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането на потребителя във връзка с регистрация за използване на наша услуга.

За запазване и достъп до информация

Включва съхранение и достъп до информация, запазена на Вашето устройство, напр. идентификатори на устройство, идентификатори на потребител, рекламни идентификатори, бисквитки и други технологии.

Тази цел е помощна – чрез използването на описаните в нея технически механизми, ние ще можем да изпълним някоя от другите описани цели.

За персонализиране и профилиране

Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо сервиране на персонализирана реклама и/или съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след време.

Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

За подбор, доставка и отчитане на сервираното съдържание

Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви доставим релевантно съдържание и да измерим доставката и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви съдържание, колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие, свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.

Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

За измерване

Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем Вашето използване на услугите ни.

Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

За целта използваме единствено инструмента Google Analytics, като до момента на получаване на Вашето съгласие сме изключили функционалностите Google Анализ функции за рекламиране и сме подали команда за анонимизиране на Вашето IP към Google Analytics.